Serwis

Serwis sprzętu laboratoryjnego

 • Godziny pracy: Pn. - Pt. 800 - 1600
 • tel.: +48 71 354 48 84
 • e-mail: akanczukowska@wtw.pl
 • tel.: +48 517 379 992
  (przeglądy, kalibracja, wzorcowanie)
  tel.: +48 502 596 906
  (naprawy urządzeń)

Serwis sprzętu On-line

 • Godziny pracy: Pn. - Pt. 800 - 1600
 • tel.: +48 71 354 48 84
 • e-mail: gdabrowski@wtw.pl
 • tel.: +48 502 596 906
  (naprawy, rozruchy, przeglądy)

Ogólne warunki gwarancji

 • 1Dotyczy elektrod/czujników/sond: Firma WTW udziela Kupującemu gwarancji na wady fabryczne urządzenia na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży  pod warunkiem użytkowania elektrody/czujnika/sondy zgodnie z zaleceniami producenta, w substancjach, do których jest ona przeznaczona. Gwarancji nie podlegają części zużywające się (eksploatacyjnie) tzn. membrany, diafragmy, elektrolity itp. Ochrona gwarancyjna obejmuje wyłącznie fabryczne wady urządzenia, nie jest rozszerzana na dodatkowe usługi takie jak wzorcowanie, kalibracja. Oznacza to, że w przypadku wymiany urządzenia z tytułu gwarancji Kupujący otrzyma sprzęt nowy, w stanie fabrycznym bez dodatkowych usług. Jeżeli producent udzielił gwarancji dłuższej lub krótszej niż 12 miesięcy, to okres przedłużonej, bądź skróconej gwarancji powinien widnieć w karcie gwarancyjnej.
  Dotyczy mierników: Firma WTW udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie urządzenia wymienionego w karcie gwarancyjnej w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży pod warunkiem użytkowania urządzenia  zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancji nie podlegają części zużywające się (eksploatacyjnie) tzn. baterie, akumulatory, uszczelki, lampy itp. Ochrona gwarancyjna obejmuje  wyłącznie fabryczne wady urządzenia, nie jest rozszerzana na dodatkowe usługi takie jak wzorcowanie, kalibracja. Oznacza to, że w przypadku wymiany urządzenia z tytułu gwarancji Kupujący otrzyma sprzęt nowy, w stanie fabrycznym bez dodatkowych usług. Jeżeli producent udzielił gwarancji dłuższej lub krótszej niż 12 miesięcy, to okres przedłużonej, bądź skróconej gwarancji powinien widnieć w karcie gwarancyjnej. Przy gwarancji powyżej 12 miesięcy producent zaleca wykonanie corocznego przeglądu technicznego (OPT) w autoryzowanym serwisie WTW we Wrocławiu.
 • 2Reklamacje ilościowe oraz dotyczące niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem będą rozpatrywane po pisemnym zgłoszeniu roszczenia do trzech dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 • 3Reklamacje spowodowane uszkodzeniem podczas dostawy będą rozpatrywane tylko w przypadku gdy zostały niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi.
 • 4Roszczenia gwarancyjne będą respektowane pod warunkiem dostarczenia  wraz z reklamowanym urządzeniem karty gwarancyjnej WTW oraz poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia serwisowego dostępnego pod adresem http://wtw.pl/serwis-plik.
 • 5W przypadku reklamowania elektrod jonoselektywnych, wraz z reklamowanym czujnikiem należy dostarczyć do serwisu WTW komplet roztworów chemicznych, stosowanych do wykonywania pomiarów i obsługi elektrody.
 • 6Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z dostarczoną instrukcją użytkowaniem urządzeń lub ich niewłaściwym przechowywaniem, mechanicznym uszkodzniom jak również uszkodzeniom wynikłych pod wpływem działania chemikaliów. Jakiekolwiek naprawy czy przeróbki dokonywane przez nieautoryzowany serwis wykluczają zasadność roszczeń gwarancyjnych.
 • 7Reklamacje będą finalizowane w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby firmy. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta z Niemiec, bądź wykonania ekspertyzy u producenta, czas naprawy może ulec przedłużeniu.
 • 8Roszczenie gwarancyjne nie może być przyczyną nieuregulowania zapłaty za wystawioną fakturę.
 • 9W przypadku uzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego koszty transportu do serwisu pokrywa Użytkownik/Nabywca, a drogę powrotną Gwarant. Firma WTW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie.
 • 10W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik/Nabywca będzie obciążony kosztami serwisowymi zgodnie z aktualnym cennikiem usług serwisowych firmy WTW oraz kosztami transportu.
 • 11Firma WTW ma prawo wstrzymać rozpatrywanie roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Nabywcę wszelkich zaległych płatności.

 • 12Pozostałe warunki, wynikające z zawarcia umowy kupna – sprzedaży, są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • 13W przypadku konieczności rozstrzygania spraw spornych na drodze sądowej, sądem właściwym do ich załatwienia jest sąd odpowiedni do siedziby firmy WTW.

Okresowy przegląd techniczny

 1. Bezwzględnym warunkiem przesłania urządzeń do serwisu jest wypełnienie formularza zamówienia pobierz formularz
 2. Formularz należy wypełnić elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać i dołączyć do przesyłanych urządzeń.
 3. Czynnościom serwisowym zostaną poddane tylko i wyłącznie wymienione w formularzu urządzenia.
 4. Urządzenia wraz z formularzem należy przesłać na adres: WTW Serwis, ul. Rogowska 5, 54-440 Wrocław

 Cennik Przeglądu Technicznego:

pH

miernik – 350,00 zł netto

elektroda – 230,00 zł netto

IDS cyfrowe – miernik+elektroda – 400,00 zł netto

diagnoza uszkodzenia miernika/elektrody - 250,00 zł netto

 Przewodność

miernik – 350,00 zł netto

elektroda – 300,00 zł netto

IDS cyfrowe – miernik+elektroda – 400,00 zł netto

diagnoza uszkodzenia miernika/elektrody - 250,00 zł netto

 Tlen

miernik – 400,00 zł netto

elektroda FDO – 250,00 zł netto

elektroda CellOX/StrirrOX - 400,00 zł netto

IDS cyfrowe – miernik+elektroda – 400,00 zł netto

diagnoza uszkodzenia miernika- 200,00 zł netto

diagnoza uszkodzenia elektrody - 400,00 zł netto

Fotometr

miernik – 750,00 zł netto

Mętnościomierz

miernik – 450,00 zł netto

Zakres przeglądu technicznego

 • Kontrola techniczna urządzeń ze sprawdzeniem funkcji pomiarowych oraz wejść na symulatorze SKL2, US/pH
 • Ogólna kontrola działania urządzeń wraz ze sprawdzeniem ew. wyjścia na drukarkę oraz wydruk protokołów.
 • Kontrola stanu akumulatora / baterii z ich ewentualną wymianą
 • Oczyszczenie styków oraz zacisków
 • Kontrola stanu elektrod (sprawdzenie nachylenia, czasu odpowiedzi, regeneracja itp.)
 • Sporządzenie "Druku serwisowego" po zakończeniu przeglądu z podaniem parametrów do oceny urządzenia, biorąc to pod uwagę, w jaki sposób spełnia parametry techniczne.
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (nie dotyczy wszystkich mierników).

W dniu 22 lipca br. nasze urządzenia kontrolne zostaną wysłane do legalizacji. Z tego powodu do dnia 31 sierpnia, nastąpi przerwa techniczna w pracy serwisu. Przerwa dotyczyć będzie głównie świadczenia usługi Okresowych Przeglądów Technicznych urządzeń pomiarowych WTW. Sprawy serwisowe polegające na naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych będą się odbywały w ograniczonym zakresie i po wcześniejszej konsultacji z serwisem technicznym WTW. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Urządzenie / usługa Zakres / szczegóły usługi
Cena netto
w PLN
pH / Redox  
elektroda kontrola stanu, kalibracja w roztworach buforowych pH (dla elektrod pH) lub sprawdzenie w roztworze kontrolnym (dla elektrod Redox) 230,00
miernik okresowy przegląd techniczny (OPT) na symulatorze 350,00
miernik + el. IDS okresowy przegląd techniczny na wzorcach pH 400,00
diagnoza usterki sprawdzenie miernika/elektrody, diagnoza usterki 250,00
Przewodność  
czujnik kontrola stanu, regeneracja, kalibracja* (tylko TetraCon) 300,00
miernik okresowy przegląd techniczny (OPT) na symulatorze 350,00
miernik + el. IDS okresowy przegląd techniczny, wyznaczenie stałej K 400,00
diagnoza usterki sprawdzenie miernika/czujnika, diagnoza usterki 250,00
*w przypadku braku r-ru kalibracyjnego klienta, należy do usługi dodatkowo doliczyć jego koszt
Tlen rozpuszczony  
sonda galwaniczna kontrola stanu, regeneracja*, kalibracja 400,00
sonda optyczna kontrola stanu, kalibracja 250,00
miernik okresowy przegląd techniczny (OPT) na symulatorze 350,00
miernik + el. IDS

okresowy przegląd techniczny z kalibracją czujnika

400,00
diagnoza usterki sprawdzenie miernika/sondy, diagnoza usterki 250,00
*w przypadku braku membrany klienta, należy do usługi dodatkowo doliczyć jej koszt
Wieloparametrowe (w tym kontrolery, sondy i przetworniki online)
miernik pH/Cond/Oxi okresowy przegląd techniczny (OPT) na symulatorze 900,00
diagnoza usterki sprawdzenie miernika/sondy, diagnoza usterki od 250,00
Jonometria
elektroda ISE* kontrola stanu, kalibracja na wzorcach klienta
700,00
miernik okresowy przegląd techniczny (OPT) na symulatorze 350,00
diagnoza usterki w zależności od złożoności problemu od 250,00
*oprócz elektrod(y) wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych roztworów kalibracyjnych oraz kondycjonujących
Fotometria  
fotometr WTW/Merck okresowy przegląd techniczny (OPT) wraz ze sprawdzeniem optyki urządzenia 750,00
diagnoza usterki w zależności od złożoności problemu od 200,00
Mętność  
Turb 350, 355, 430, 550 okresowy przegląd techniczny (OPT) wraz z kalibracją, wymagany zestaw KalKit
450,00
Turb 555 okresowy przegląd techniczny (OPT) wraz z kalibracją 550,00
diagnoza usterki w zależności od złożoności problemu od 200,00
Termoreaktory  
CR 2200 okresowy przegląd techniczny (OPT) 400,00
CR 3200, CR 4200 okresowy przegląd techniczny (OPT) 500,00
diagnoza usterki w zależności od złożoności problemu od 200,00
Praca Serwisu
1 roboczogodzina koszt rzeczywistej pracy netto za każdą godzinę 350,00
dojazd koszt dojazdu za 1 km, liczony jako dojazd do siedziby klienta i z powrotem do siedziby firmy 3,00


 
Dostawa: loco magazyn WTW we Wrocławiu  
Koszt wysyłki: 28,00 PLN netto (nie uwzględnione w cenach powyżej) lub odbiór własny we Wrocławiu  
Czas realizacji: do 2 tygodni*
*możliwość wydłużenia okresu przy opóźnieniach w dostawie części zamiennych 
 
Wymagane dokumenty: przy pierwszym zakupie należy przesłać, faksem, mailem lub listownie, kopie dokumentów nadania NIP, REGON oraz KRS  
Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%)
W przypadku wykonywania OPT poza serwisem firmy WTW do w/w cen należy doliczyć koszty przejazdu i diety pracownika serwisu, opisane w "ogólnych warunkach serwisu WTW".
Przeglądy oraz usługi diagnostyczne urządzeń nie ujętych w powyższym cenniku podlegają indywidualnej wycenie.

Ogólne warunki serwisu WTW

 1. Ogólne warunki serwisu firmy WTW dotyczą wszelkich gwarancyjnych i pogwarancyjnych prac serwisowych, zleconych firmie WTW, które nie są objęte zakresem okresowego przeglądu technicznego czy innych umów ryczałtowych.
 2. Usługi serwisowe świadczone są zarówno w siedzibie firmy WTW, jak i bezpośrednio na obiektach w miejscu zainstalowania urządzeń firmy WTW. W przypadku zlecenia prac serwisowych u użytkownika, Zlecający zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom serwisu WTW przedmiotowego urządzenia oraz zapewnienia w miarę możliwości przyłącza elektrycznego, bieżącej wody, niezbędnego oświetlenia i zgodnych z przepisami BHP warunków pracy. Przy pracach serwisowych urządzeń typu on-line bezpośrednio na obiekcie wymagana jest pomoc pracowników obsługi.
 3. Każde zlecenie serwisowe powinno być złożone poprzez prawidłowo wypełniony oficjalny formularz zgłoszeniowy
 4. Zlecający zostanie obciążony następującymi kosztami za przeprowadzone prace serwisowe:
  • koszty wymienionych części zamiennych czy podzespołów zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • koszt rzeczywistej pracy liczony wg stawki 300,00 PLN netto, za każdą roboczogodzinę,
  • w przypadku prac bezpośrednio na obiekcie - koszt dojazdu do miejsca zainstalowania urządzenia i z powrotem do siedziby firmy WTW wg stawki 2,50 PLN netto za każdy przebyty kilometr oraz noclegu (jeśli będzie konieczny).
 5. W przypadku rezygnacji przez Zlecającego z naprawy urządzenia firmy WTW po identyfikacji przez serwis miejsca awarii i orientacyjnej wycenie kosztów naprawy, wartość netto opłaty manipulacyjnej za diagnozę w serwisie WTW naliczana jest według cennika usług serwisowych, przy diagnozie bezpośrednio na obiekcie dodawany jest koszt dojazdu do klienta oraz ewentualnego noclegu.
 6. Podane w punkcie 4. stawki obowiązują dla pracy w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Na wyraźne żądanie Zlecającego przeprowadzenia prac serwisowych w dni zwyczajowo wolne od pracy i w godzinach nocnych podane powyżej stawki wymagają osobnych negocjacji.
 7. Za nieuzasadnione wezwanie do naprawy gwarancyjnej usługa serwisowa zostanie policzona wg wyżej wymienionych zasad.
 8. Pozostałe warunki, wynikające z zawarcia umowy świadczenia usług serwisowych, są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku konieczności rozstrzygania spraw spornych na drodze sądowej, sądem właściwym do ich załatwienia jest sąd odpowiedni do siedziby firmy WTW.